HOME GRAANKORREL WERVIK GRAANKORREL GELUWE GRAANKORREL KRUISEKE

Schoolbestuur

V.Z.W. Vrije Katholieke Basisscholen van Wervik
Magdalenastraat 13, 8940 Wervik

Voorzitter:

E.H. Marc Verhaeghe
Magdalenastraat 13
8940 Wervik
Secretaris:

Erik Verschaeve
Nachtegaalstraat 6
8940 Wervik

Definities

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

Onderwijsregelgeving

Definities (1)

Schoolstructuur (2)

 • school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur
  • basisschool: omvat een kleuterniveau en een niveau lager onderwijs
  • autonome kleuterschool: omvat alleen het niveau kleuteronderwijs
  • autonome lagere school: omvat alleen het niveau lager onderwijs
 • vestigingsplaats: gebouw of gebouwencomplex waarin een school of een gedeelte van een school gehuisvest is

Schoolorganisatie (3)

 • schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus
 • schoolbestuur: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer scholen
 • scholengemeenschap: samenwerkingsverband tussen meerdere scholen
 • klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling
 • schoolraad: Orgaan met advies- en overlegbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.
 • leerlingenraad: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerlingen. De leerlingenraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. De wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld wordt bepaald in het schoolreglement.
 • ouderraad: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.
 • pedagogische raad: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel. De pedagogische raad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.
 • extra-muros activiteiten: activiteiten die plaats vinden buiten de schoolmuren en georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder.
(1) Decreet basisonderwijs: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997
(2) Omzendbrief ‘Structuur Basisonderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 17/06/1997
(3) Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’: www.ond.vlaanderen.be/edulex/ > zoeken via de metagegevens > publicatiedatum op 13/07/2004